Washington Monument

Philadelphia, Pennsylvania
2000